Studiegids cohort/startjaar 2022

Inleiding

Beste student,

Welkom bij het Mediacollege Amsterdam (Ma), waar je wordt ingewijd in de mediabranche die altijd in beweging is. Steeds weer nieuwe technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat de producten en ook de beroepen snel veranderen. Het is nooit saai.

In de mediabranche werk je samen met mensen met verschillende vakgebieden; je werkt nooit alleen. Ma wil studenten optimaal voorbereiden op het werken in deze dynamische wereld, en vindt het belangrijk dat studenten van verschillende opleidingen al tijdens hun studie met elkaar samenwerken aan beroepsgerichte opdrachten die in overleg met het bedrijfsleven zijn gemaakt. De opleidingen zorgen er samen voor dat je als student kunt profiteren van alle mogelijkheden die we in de school hebben.

Zo krijg je een beeld van de mogelijkheden die voor je openliggen in de mediabranche; je wordt begeleid om er zelf een eigen plek in te veroveren, die past bij jouw ambitie en talent.

Op deze site vind je alle informatie die jou kan helpen tijdens je opleiding.

We wensen je veel plezier!
Alle medewerkers van het Mediacollege Amsterdam


Inhoudsopgave


1. JOUW OPLEIDING

Klik hieronder op jouw opleiding om de specifieke informatie te krijgen over jouw opleiding.


2. STUDEREN BIJ MA

2.1. Voorbereiding op creatief werken in media en technologie

In de mediabranche is het nooit saai, want er zijn steeds nieuwe technische mogelijkheden die ervoor zorgen dat de producten en ook de beroepen snel veranderen. Op het Mediacollege Amsterdam leer je om met die veranderingen mee te bewegen, en om je levenslang te blijven ontwikkelen. 
Je werkt in een mediaberoep bijna altijd samen met mensen uit verschillende vakgebieden. Daarom is het belangrijk dat je niet alleen je eigen vak goed beheerst, maar dat je ook goed kunt samenwerken en communiceren. Tijdens je studie werk je al samen met studenten van andere opleidingen en met bedrijven aan echte beroepsopdrachten.

Een goede beroepshouding betekent dat je graag en actief alle kanten van je beroep wilt leren; daarbij hoort dat je op tijd aanwezig bent en actief meedoet met de les, interesse toont en respect toont naar elkaar. Ma ziet als belangrijke onderdelen van een goede beroepshouding:
1. Zelfregulering en reflectie: zelfstandig handelen en daarvoor verantwoordelijkheid nemen.
2. Samenwerken: het samen realiseren van een doel en anderen daarbij aanvullen en ondersteunen.
3. Communiceren: doelgericht boodschappen overbrengen en begrijpen.
4. Creatief denken en handelen: nieuwe ideeën voor bestaande vraagstukken vinden.

2.2 Fases, modules en units

Op het Mediacollege Amsterdam is elke opleiding onderverdeeld in vijf fasen:
Fase 1: Oriëntatie
Fase 2: Basis: ontwikkelen van basiskennis, -houding en –vaardigheden
Fase 3: Verdieping: toepassen van basiscompetenties binnen school
Fase 4: Zelfstandig: toepassen in de beroepspraktijk
Fase 5: Afstuderen: examinering op het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar

Het opleidingsprogramma is verdeeld in periodes van 10 weken. Elke periode krijg je een module, die is onderverdeeld in vijf units. 
Eén van de units staat centraal, dat is de beroepsopdracht. In de vier andere units krijg je les in de kennis en vaardigheden die je nodig hebt om die beroepsopdracht uit te voeren. 
Daarnaast is er studieloopbaanbegeleiding, en flexibele ruimte die bijvoorbeeld wordt ingevuld met excursies of keuzevakken.

Deze manier van werken is nog in ontwikkeling. De docententeams werken hard aan het vernieuwen van de opleidingsprogramma’s, zodat alle opdrachten en lessen goed op elkaar aansluiten.

Als je vragen hebt kun je terecht bij je docenten of bij de opleidingsmanager.

2.3 Nederlands, Engels, rekenen, burgerschap

Behalve dat je wordt opgeleid voor een beroep, is het ook belangrijk dat je de algemene vakken Nederlands, Engels en rekenen beheerst. Dit helpt je om goed te functioneren in de maatschappij. In deze vakken doe je apart examen.

In fase 1 volgen alle studenten de lessen tot het moment van de eerste diagnostische toets. Dit is een toets om te bepalen welk niveau je hebt voor taal en rekenen. Als uit de toets blijkt dat je het beoogde niveau hebt, kun je vrijstelling van de lessen krijgen. 
Voor taal en rekenen geldt echter wel een onderhoudsplicht. Dit betekent dat je mee blijft doen met de door de docent aangewezen toetsen en onderwijsactiviteiten. Voorafgaand aan de examens krijg je het advies om mee te doen met de examentrainingen, want je moet nog wel examen afleggen.

Door nieuwe regelgeving is het voor sommige studenten mogelijk om vrijstelling van examens te krijgen. Dit is een beslissing die de examencommissie neemt en is uitsluitend mogelijk op grond van een aantoonbaar afgelegd examen met een voldoende resultaat. 

De voorbereiding om in de maatschappij te functioneren krijgt nog meer betekenis in de lessen burgerschap. Denk aan het maken van politieke keuzes, op tijd op het werk komen, als kritisch consument kunnen functioneren, zorgen voor je eigen gezondheid en kennis hebben van verschillende culturen en geloven. Omdat dit zo belangrijk is, geldt voor iedere student een inspanningsplicht.

2.4 Stage

De stage, ook wel beroepspraktijkvorming (bpv), is een belangrijk onderdeel van je mbo-opleiding. Tijdens de bpv breng je de kennis en vaardigheden die je geleerd hebt in praktijk bij een erkend leerbedrijf. Zo krijg je een goed beeld van wat jou te wachten staat als je gediplomeerd de arbeidsmarkt op gaat. Binnen het stagebedrijf word je begeleid door een praktijkopleider en vanuit Ma door een stagebegeleider.

Het BPV-bureau coördineert de administratie van de bpv. Hier kun je terecht met vragen; je stagebegeleider kan je daarnaartoe verwijzen.

Alle informatie die je nodig hebt om stage te lopen vind je in de bpv-gids voor studenten. Tijdens de voorbereidende stagelessen neemt je stagebegeleider deze met je door. Per opleiding is er een bpv-factsheet met alle belangrijke zaken verzameld.

2.5 Begeleiding en ondersteuning

Tijdens je studie zijn er verschillende docenten die jou vanuit een bepaalde rol begeleiden:

 • Docenten zijn onderdeel van een onderwijsteam, zij verzorgen het onderwijs en begeleiden je door regelmatig feedback te geven.
 • De studieloopbaanbegeleider (slb’er) begeleid je in je ontwikkeling, bespreekt de studievoortgang, helpt je met keuzes maken en ondersteunt je bij bepaalde (leer)problemen. Wanneer er tijdens je studie ernstige problemen ontstaan, dan begeleidt de studieloopbaanbegeleider jou naar een deskundige. Daarnaast begeleidt hij de studenten met wie (tijdens de intake extra begeleiding) afspraken zijn gemaakt over extra begeleiding.
 • De begeleidingscoach coördineert de begeleiding. Tijdens de toelatingsprocedure tot het Mediacollege Amsterdam heb je de vraag gekregen om te melden of er onderwijsbeperkingen zijn (lichamelijk of psychisch), zodat de school kan beoordelen of er extra ondersteuning bij je studie nodig is en of de school je deze begeleiding kan bieden. Deze aparte begeleidingstrajecten worden vastgelegd in een verslag IEB (Intake Extra Begeleiding). Dit verslag is het startpunt voor de begeleiding door de slb’er en het team.
 • De stagebegeleider begeleid je vanuit Ma tijdens jouw stage.

Als je ergens tegenaan loopt waarbij het team je niet kan helpen, dan kun je dat met je slb’er bespreken. Deze kijkt in samenspraak met jou en de begeleidingscoach of je extra ondersteuning nodig hebt, en kan je doorverwijzen naar het Trajectbureau.

 • Binnen het Trajectbureau is veel ondersteuning aanwezig zoals een jeugdadviseur, een jeugdarts, een preventiemedewerker voor middelengebruik, angst- en somberheidsklachten, een budgetcoach, medewerkers passend onderwijs en een leerplichtambtenaar. Ook hebben we een verzuimbureau waarbij je je afmeldt als je afwezig bent en hebben we een decaan om jou te helpen bij vragen over beroeps- en opleidingskeuze.
 • Mocht je vanwege seksuele, lichamelijke of geestelijke intimidatie het gevoel hebben dat je niet terecht kunt bij iemand binnen de school, dan kun je contact opnemen met een externe vertrouwenspersoon: een onafhankelijk meldpunt is te bereiken via 024 – 360 55 32 (NIM BMW-vertrouwenspersoon).

2.6 Studievoortgang

Regelmatig heb je met je slb’er een gesprek over je ontwikkeling, jouw ervaringen op school, je beroepshouding, studievoortgang, aanwezigheid, etc. Door terugkijken, reflecteren en vooruitkijken leer je om keuzes te maken en richting te geven aan je eigen identiteit en loopbaan.

Fase 1 is de oriëntatiefase en duurt 2 periodes van 10 weken. Na fase 1 krijg je een voorlopig studieadvies; tien weken later (in de maand mei) krijg je een bindend studieadvies.

Als je bindend studieadvies positief is, ga je door met je opleiding. Is het negatief, dan moet je een andere opleiding gaan zoeken, waarbij wij je begeleiden. Meer informatie over het bindend studieadvies kun je vinden in het Reglement BSA van het Mediacollege Amsterdam.

2.7 Blijf bij Ma

Wij willen graag iedereen die aan het Mediacollege Amsterdam studeert motiveren om zijn studie af te maken. Als er vanuit het opleidingsteam zorgen zijn over de studievoortgang van een student, zal een slb’er deze zorgen uiten in een gesprek, om vervolgens samen met de student te kijken wat er nodig is om de studievoortgang te verbeteren, en afspraken te maken. Van dit gesprek en de gemaakte afspraken wordt een verslag vastgelegd in Magister.

Als er aanleiding toe is, krijgt de student een officieel signaal in een brief, met daarin de uitnodiging voor een gesprek. Er bestaan verschillende soorten gesprekken:

 • een voortgangsgesprek met de slb’er;
 • een voortgangsgesprek met de slb’er en een collega;
 • een beoordelend gesprek met de slb’er en de opleidingsmanager.

Ouders van minderjarige studenten worden bij de gespreksvoering betrokken. Ook bij meerderjarige studenten is het wenselijk dat ouders bij de gesprekken worden betrokken, maar hiervoor is eerst toestemming van de student nodig.

2.8 Onderwijstijd

Je kunt worden ingeroosterd voor lessen en andere schoolactiviteiten van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur. Die tijd moet je vrijhouden voor school. Bij een voltijdopleiding moet je rekenen op 40 uur studiebelasting per week (exclusief reizen), dus ongeveer 1600 uur studiebelasting per jaar. Daarvan wordt ongeveer 1000 uur per jaar als begeleide onderwijstijd gepland (inclusief stage).

2.9 Jaarplanning 2022-2023

Lesperiode       
Eerste lesdagmaandag 5 september 2022
Laatste lesdagvrijdag 14 juli 2023

Vakanties* 
Herfstvakantiemaandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober 2022
Kerstvakantiemaandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023
VoorjaarsvakantieMaandag februari 27 t/m vrijdag 3 maart 2023
Goede Vrijdag en Tweede Paasdagvrijdag 7 april en maandag 10 april 2023
Meivakantiedonderdag 27 april t/m vrijdag 5 mei 2023
Hemelvaartdonderdag 18 mei en vrijdag 19 mei 2023
Tweede Pinksterdagmaandag 29 mei 2023
Zomervakantiemaandag 17 juli t/m vrijdag 1 september 2023
Aanvang schooljaar 2022/2023maandag 4 september 2023
*stagiairs volgen in plaats van de Ma-vakantieregeling de vakantieregeling van hun stagebedrijf.

2.10 Informatie en communicatie

Je krijgt een Ma-account waaraan een emailadres (studentnummer@ma-web.nl) van Ma is gekoppeld. Dit is het enige e-mailadres dat we gebruiken om met jou te communiceren.
Het Ma-account zorgt er ook voor dat je toegang krijgt tot het netwerk van Ma en de benodigde communicatiemiddelen.

Onze communicatiemiddelen

Ma-Live    Voor en door studenten, hier kun je vinden wat er gebeurt op het Mediacollege Amsterdam. De redactie is in handen van studenten van de opleiding Mediaredactiemedewerker.
MagisterHier vind je het actuele rooster, jouw gegevens o.a. je aanwezigheid
EducatorModule-informatie en lesmateriaal en voortgangsresultaten
welkombijma.nlDe site voor aankomende studenten
ma-web.nl   Hier vind je publieke informatie over Ma
ma.topdesk.netZoek, vraag en vind hier je vragen over ICT
Sociale mediaVolg Ma via Instagram, YouTube en LinkedIn

Communicatie met ouders/verzorgers
Als je nog geen 18 jaar bent, informeren wij je ouders over je studie en resultaten. Als wij aanleiding zien voor een gesprek, nodigen wij hen uit. Natuurlijk kunnen je ouders ook op eigen initiatief een gesprek aanvragen. Via de slb’er kan dit worden geregeld. Als je 18 jaar of ouder bent, communiceren we in principe direct met jou en nemen we geen contact op met je ouder(s)/verzorger(s) zonder overleg met jou.

Alle ouder(s)/verzorger(s) krijgen een eigen inlogaccount voor Magister. Deze wordt aan het begin van het schooljaar aan hen verstrekt. Als je 18 jaar of ouder bent, moet je zelf een vinkje aanzetten om je ouders/verzorgers toegang te geven tot jouw gegevens. Voor Educator waar de voortgangsresultaten te vinden zijn, vragen we je om je ouders hier actief over in te lichten.

2.11 Onderwijsovereenkomst & studentenstatuut

Onderwijsovereenkomst
Voorafgaand aan de start van de opleiding is de Onderwijsovereenkomst getekend. Hierin staan de rechten en plichten van de student en van het Mediacollege Amsterdam beschreven. Het is een contract waar beide partijen zich aan moeten houden. Bij elke wijziging van de opleiding (bijvoorbeeld als je een andere opleiding gaat doen of als je doubleert) moet er een nieuwe Onderwijsovereenkomst worden opgemaakt. Ook de keuzedelen (zie hoofdstuk 2 voor meer informatie) worden opgenomen in de Onderwijsovereenkomst. De Onderwijsovereenkomst bestaat uit twee delen: 1) het voorblad met alle gegevens van jou en je opleiding en 2) de Algemene voorwaarden.

Studentenstatuut
Het is belangrijk dat jij je goed voelt bij Ma. Om een prettig leer- en werkklimaat te waarborgen, heeft Ma een studentenstatuut. Wij gaan uit van dit statuut en alle medewerkers zullen binnen én buiten de lessen toezien op het naleven ervan.

2.12 Voorzieningen

Ma-pas
Je krijgt eenmalig een Ma-pas. Die is gekoppeld aan je Ma-account. Afhankelijk van de rechten die aan je pas zijn gekoppeld, kun je daarmee bijvoorbeeld printen, de lift gebruiken of lokalen openen. Een vervangende pas kost €15,-.

Printen en kopiëren
De Ma-pas is gekoppeld aan je account en gebruik je om prints of kopieën te maken. Je kunt hiervoor saldo op je Ma-account laden. Dit kan bij de receptie tussen 9.00 en 16.00 uur.
Via het draadloos netwerk kun je de printers in school gebruiken. Deze printers zijn ook kopieerapparaten en zijn op elke afdeling beschikbaar.

Toegankelijkheid van de gebouwen voor mensen met een lichamelijke beperking
Op verzoek wordt de Ma-pas door de receptie geldig gemaakt voor toegang tot de lift en de speciale toiletten. In het gebouw aan de Contactweg zijn alle ruimtes toegankelijk voor mensen in een rolstoel. De Factory is alleen op de begane grond toegankelijk. Indien nodig wordt het rooster aangepast; bespreek dit met je slb’er.

Kluisjes
Ma stelt kluisjes ter beschikking. Hiervoor moet je een borg van €15,- betalen (die krijg je terug als je je originele sleutels weer inlevert). Een kluisje kun je regelen via de receptie.

Aansprakelijkheid voor bedrijven
De school is niet aansprakelijk voor diefstal, zoekraken of beschadiging van in school of op het schoolterrein aanwezige fietsen, bromfietsen, scooters en andere eigendommen van studenten, zoals kledingstukken of apparatuur. De student (of ouder(s)/verzorger(s)) is aansprakelijk voor schade die toegebracht wordt aan het schoolgebouw, eigendommen van de school of van derden (bijvoorbeeld buurtbewoners). Daarom gaan we netjes met de spullen van anderen en die van jezelf om.

Je hoort zelf een verzekering te hebben die het risico van aansprakelijkheid in de hoedanigheid als particulier afdekt. Ma heeft zowel een secundaire aansprakelijkheidsverzekering particulier als een ongevallenverzekering ten behoeve van haar studenten/stagiaires afgesloten. Uitsluitend in geval dat de verzekering van de student/stagiaires niet toereikend is of niet tot uitkering overgaat, zal worden bezien of de geleden schade onder de dekking valt van de door Ma voor studenten/stagiaires afgesloten (secundaire) aansprakelijkheidsverzekering particulieren.

Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig in de zin van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). Schade aan fietsen, bromfietsen en scooters is uitgesloten.

De ongevallenverzekering dekt uitsluitend ongevallen tijdens woon-/schoolverkeer (maar alleen ten hoogste gedurende één uur voor en na de schooltijden. Bij een afstand van meer dan 4 km. geldt een begrenzing van twee uur voor en na schooltijd) en tijdens excursies of schoolbijeenkomsten in binnen- en buitenland (mits onder toezicht van het onderwijzend personeel). Daarnaast zijn stages meeverzekerd. Ongevallen moeten binnen 24 uur aan de school gemeld worden. Op de ongevallenverzekering zijn de uitsluitingen van toepassing genoemd in de Collectieve Ongevallenverzekering (CO Deluxe 2012) Artikel 4, die op verzoek wordt verstrekt.

2.13 Verzuimprotocol

Je hebt als student van onze school recht op onderwijs en bij die rechten horen ook plichten. Eén van die plichten is dat je als student altijd op school bent wanneer je volgens je rooster op school moet zijn. Helaas is dit niet altijd mogelijk omdat je bijvoorbeeld ziek bent of naar de dokter of tandarts moet. Het is heel belangrijk dat je hier goed over communiceert.
De belangrijkste regels rondom verzuim:

Te laat komen
Onder te laat komen wordt verstaan dat je meer dan 5 minuten te laat bent. Bij 5 minuten te laat, mag je de les nog in, maar verstoor je de les en word je als te laat genoteerd door je docent. Na 5 minuten te laat word je als ongeoorloofd absent genoteerd. Beide hebben consequenties voor je aanwezigheidspercentage.

Ongeoorloofd verzuim
Volgens de wet moet ongeoorloofd verzuim worden gemeld aan de leerplichtambtenaar: bij 16 uur ongeoorloofd verzuim in een periode van 4 weken. De school is ook verplicht te melden wanneer er sprake is van:

 • regelmatig te laat komen
 • ziek zijn zonder geldige redenen

Verzuim kan een signaal zijn dat er meer aan de hand is. Omdat we willen voorkomen dat er zoveel problemen ontstaan dat het vervolgen van je opleiding in gevaar komt, belt het verzuimbureau naar huis als je ongeoorloofd afwezig bent. Bij veel verzuim krijg je een oproep van de verzuimcoördinator.

Ziekmelden
Als je ziek bent, dan meld je dit vóór 9.30 uur via het centrale telefoonnummer of mail je naar absentie@ma-web.nl met vermelding van naam, klas, reden van afwezigheid en verwachte datum van terugkomst. Als je jonger dan 18 jaar bent, mogen alleen jouw ouder(s)/verzorger(s) dit doen. Meld je je later ziek dan 9.30 uur, dan word je ziekgemeld vanaf het tijdstip dat jouw melding bij ons binnen is. De uren voordat jouw melding binnen is, sta je dan ongeoorloofd afwezig. Mocht je na 10 ziekdagen nog niet beter zijn, dan moet je opnieuw worden ziekgemeld omdat de ziekmelding na 10 dagen automatisch vervalt. Als je weer beter bent, stuur je een mail naar absentie@ma-web.nl.

 • Voor zowel Contactweg als Condensatorweg bel je naar 020 – 850 95 00 of mail je naar absentie@ma-web.nl

Ziekte tijdens de schooldag
Als je op school ziek wordt, dan meld je je af bij de docent en bij de receptie in de hal (ben je onder de 18 jaar dan hebben we een bevestiging van je ouder(s)/verzorger(s) nodig). Ben je de volgende dag nog steeds ziek, dan moet je opnieuw worden ziekgemeld. Als je weer beter bent, meld je dit.

Bezoek aan arts, tandarts, specialist
Bezoek aan arts, tandarts en/of andere medische specialisten moet in principe buiten schooltijd worden gepland. Mocht dit niet lukken, dan moet dit minstens een dag van tevoren schriftelijk worden doorgegeven (als je onder de 18 jaar bent door je ouders/verzorgers). Is er sprake van onverwacht artsenbezoek (bijvoorbeeld in de ochtend), dan meld je dit telefonisch vóór 9.30 uur via 020-850 95 00

Bijzonder verlof
Kortdurend verlof wordt verleend bij het overlijden van naasten, een verhuizing, het bijwonen van een huwelijk en jubilea van ouders/verzorgers of grootouders. Je vraagt het verlof aan door middel van het (digitale) ‘aanvraagformulier verlof’. Dit formulier kun je aanvragen bij het verzuimbureau. Het digitale formulier kun je daar ook weer inleveren. De verzuimcoördinator beslist over de aanvraag.

Verlof buiten vastgestelde vakanties
Toestemming voor verlof buiten de vastgestelde vakanties wordt alleen bij hoge uitzondering verleend. Een gemotiveerd verzoek voorzien van bewijsstukken moet acht weken van tevoren via het (digitale) ‘aanvraagformulier verlof’ worden aangevraagd. Dit formulier kun je aanvragen bij het verzuimbureau. Het digitale formulier kun je daar ook weer inleveren. De opleidingsmanager beslist over de aanvraag en daar krijg je schriftelijk bericht van.


3. EXAMINERING

Elke opleiding bij Ma wordt afgerond met een examen. Het examen bestaat uit het beroepsdeel (Proeve van Bekwaamheid) en de algemene vakken (Nederlands, Engels en rekenen) en keuzedelen. De bpv (stage) en Loopbaan & Burgerschap zijn geen examenonderdelen, maar zijn wel een voorwaarde om een diploma te halen. In principe moet de stage zijn afgerond voordat je aan het beroepsdeel van het examen kunt deelnemen. Alle informatie hierover vind je in het examenreglement.

Beroepsdeel
Het beroepsdeel wordt geëxamineerd met een Proeve van Bekwaamheid, afgekort tot PvB. Deze PvB lijkt erg op de opdrachten en projecten zoals je die tijdens je opleiding al hebt gedaan. Deze opdrachten worden gedurende de opleiding steeds veeleisender. De laatste opdracht is een PvB, waarmee je moet laten zien dat je het vak nu beheerst. Elke (combinatie van) PvB examineert de kerntaken uit jouw kwalificatiedossier (zie 1. Jouw opleiding voor het kwalificatiedossier van jouw opleiding). Om te slagen moet je voor alle kerntaken ten minste een voldoende behalen. 

Een PvB wordt beoordeeld door mensen uit het bedrijfsleven. Zij treden op als externe beoordelaar. Zij beoordelen of je voldoet aan het niveau van ‘beginnend beroepsbeoefenaar’. Door deze externe beoordelaars in te schakelen bij het examen krijgt je diploma ook een zekere waarde; mensen uit het bedrijfsleven stellen namelijk vast dat je het diploma hebt verdiend. 

Keuzedelen
Een gedeelte van je opleiding krijg je aangeboden in keuzedelen. Elk keuzedeel wordt afgesloten met een examen, dit telt mee voor je diploma.

Nederlands, Engels en rekenen
Nederlands, Engels en rekenen worden apart geëxamineerd. Dat gebeurt al eerder in de opleiding. Voor enkele onderdelen van Nederlands en Engels zijn dit centrale examens (Cito). De andere onderdelen van Nederlands, Engels en rekenen worden met schoolexamens afgenomen. Behalve spreekvaardigheid worden de examens met de computer afgenomen.


4. ORGANISATIE

4.1 Mediacollege Amsterdam

Mediacollege Amsterdam heeft zeven mbo-onderwijsteams, een vmbo-onderwijsteam en verschillende diensten die het onderwijs ondersteunen. Elk onderwijsteam heeft een opleidingsmanager (OM). OM’s en ondersteunende diensten staan onder leiding van het College van Bestuur, dat op zijn beurt wordt gecontroleerd door de Raad van Toezicht.

4.2 Studentenraad

De studentenraad bestaat uit zeven studenten van het Mediacollege Amsterdam; zij vertegenwoordigen alle Ma-studenten. De studentenraad denkt en praat mee op bestuursniveau, onder andere over hoe het onderwijs kan verbeteren. Ideeën en meningen zoeken zij op door te luisteren naar medestudenten. Een aantal keer per jaar versturen zij een digitale nieuwsbrief. Heb jij een idee, suggestie, tip, klacht, droom, wens of wil je met de studentenraad in gesprek? Mail dan naar studentenraad@ma-web.nl. Je kunt ze ook volgen op Instagram.

4.3 Studentenpanel en studentenenquêtes

Voor Ma is het belangrijk om van de studenten te horen wat goed gaat en wat kan worden verbeterd. Iedere opleiding organiseert hiervoor elke periode een studentenpanel bestaande uit klassenvertegenwoordigers. Zij bespreken aan de hand van een vast format hun ervaringen. Deze bevindingen worden teruggekoppeld aan het Opleidingsteam en in een studieloopbaan-begeleidingsles aan de klas.

JOB-monitor
Elke twee jaar wordt de JOB-monitor afgenomen. Studenten kunnen in dit landelijke studententevredenheidsonderzoek vanuit het JOB (Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs) aangeven hoe tevreden ze zijn over het onderwijs en de organisatie. De JOB-monitor vergelijkt de uitkomsten van alle mbo-opleidingen in Nederland. De volgende JOB-monitor is dit schooljaar in 2024.

4.4 Klachtencommissie

Ma wil klachten en bezwaren voorkomen door goed onderwijs te verzorgen, alle onderwijsactiviteiten goed voor te bereiden en uit te voeren, door goede communicatie, informatie en open overleg. Toch kan het gebeuren dat er klachten ontstaan. Met de klachtenregeling willen we studenten en medewerkers helpen bij het indienen van een klacht of bezwaar.

Als je het idee hebt dat zaken beter of anders kunnen of een klacht/bezwaar hebt kun je in eerste instantie de betreffende persoon direct aanspreken of contact met een docent of slb’er zoeken. Indien het probleem daarna niet uit de wereld is, kun je de zaak voorleggen aan de betreffende opleidingsmanager. Als de klacht goed en eenvoudig op te lossen is, is dat de aangewezen weg. Is de klacht/bezwaar nog niet naar tevredenheid opgelost, kan als laatste stap een formele klacht ingediend worden bij de Algemene Klachtencommissie Leerlingen/Studenten. Download klachtenregeling>>.

4.5 Gedragscode

Sociale veiligheid gaat over het creëren van een veilige en prettige leer- en werkomgeving. Duidelijke gedragsregels bevorderen sociale veiligheid. Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn pesten, agressie, geweld, discriminatie, racisme, (seksuele) intimidatie en alle vormen van uitsluiting. Een veilige en prettige leer- en werkomgeving valt of staat met ons eigen gedrag en is een absolute randvoorwaarde voor een optimale persoonlijke ontwikkeling; worden wat je bent. De gedragscode geldt niet alleen op alle locaties van Ma, maar altijd en overal. Bovendien gebruiken we de afspraken in deze gedragscode ook voor externe partners, zoals stagebedrijven, als richtlijn voor de omgang met studenten. Download gedragscode >>

4.6 Veiligheid

Het Mediacollege Amsterdam is een veilige school waar studenten zich prettig voelen. Studenten op Ma geven aan dat ze zichzelf kunnen zijn (zie JOB Monitor score). Om dit te garanderen hanteren we de volgende regels.

Toegang
Alleen studenten, medewerkers en bezoekers die door Ma zijn uitgenodigd, mogen de gebouwen betreden. Het kan zijn dat we je vragen om je te identificeren bij binnenkomst van het gebouw (bijvoorbeeld Ma-pas of ID-kaart). Medewerkers van de servicedesk (bv. conciërges en receptiemedewerkers) zijn bevoegd om, indien noodzakelijk, op te treden en bezoekers de toegang tot het gebouw te weigeren. Het meenemen van (huis)dieren in de gebouwen en op de terreinen van Ma is niet toegestaan, hulphonden uitgezonderd. Ook gebruik van rolschaatsen, skateboard etc is in het gebouw niet toegestaan.

Beveiliging
Ma heeft maatregelen getroffen om diefstal, inbraak en vandalisme te voorkomen. In en om de school hangen beveiligingscamera’s. Daarnaast is het belangrijk dat iedereen oplet en ongeregeldheden of verdachte situaties direct meldt aan de receptie. Van diefstal wordt altijd aangifte gedaan, ongeacht wat er gestolen is.
Ook voor de beveiliging van computerapparatuur en het netwerk zijn maatregelen genomen. Zo mogen studenten bijvoorbeeld geen software installeren op Ma-computers en moeten ze altijd inloggen met hun eigen naam en wachtwoord. Misbruik van Ma-apparatuur of van het netwerk kan leiden tot schorsing of verwijdering van school.

Convenant veiligheid
Ma heeft samen met collega-scholen, politie en de gemeente een veiligheidsconvenant (= overeenkomst) afgesloten. Hierin is afgesproken dat Ma bij gewelddadige incidenten altijd aangifte doet. Ook minder ernstige incidenten worden met de politie besproken. Op verzoek van de school vindt er door de politie ook steekproefsgewijs controle plaats op het meebrengen van ongewenste zaken (wapens, drugs, alcohol). Het gebruik of het in bezit hebben van alcohol, drugs, (nep)wapens en vuurwerk binnen – of in de directe omgeving van – school is niet toegestaan. 

Pesten
Het Mediacollege Amsterdam stelt zich actief op om pestgedrag te voorkomen en aan te pakken. Elke student wordt serieus genomen. Ma vindt het belangrijk dat er binnen de school tolerant wordt omgegaan met elkaars verschillen en dat er sprake is van verdraagzaamheid. Medewerkers kunnen gebruikmaken van het antipestbeleid en -protocol indien er een melding is gemaakt bij een studieloopbaanbegeleider.
Om met leerlingen, studenten en personeel van Mediacollege Amsterdam op een goede manier gebruik te maken van het internet en sociale media is er een Reglement gebruik Internet & Sociale Media opgesteld.

Ontruiming
Als er brand is, of bij andere calamiteiten, moet het gebouw snel en ordelijk worden ontruimd. Elk jaar wordt een ontruimingsoefening gehouden. Volg de instructies van de medewerkers en BHV-ers op, ga snel en rustig naar de aangewezen uitgang en meld je daarna bij je docent op het verzamelpunt:
– Voor de locatie Contactweg: tegenover de school, achter het hek (op het terrein van Shurgard).
– Voor de Factory: op het grasveld tegenover het schoolgebouw.

Als je brand ontdekt, meld dit dan direct via een medewerker of één van de brandmelders die in het gebouw hangen.

Ongevallen
Meld een ongeval bij je docent of direct bij de receptie. De receptie waarschuwt de bedrijfshulpverlening (BHV). Bij de receptie is een defibrillator (AED) aanwezig, in het gebouw zijn ehbo-dozen aanwezig.

Schorsing/verwijdering
Schorsingen komen alleen voor bij ernstig wangedrag of als een student zich bij herhaling niet aan regels en afspraken houdt. In het studentenstatuut staat wat de disciplinaire maatregelen hiervoor zijn. De Opleidingsmanager of het College van Bestuur kan bijvoorbeeld een schorsing aan een student opleggen. Maatregelen/afspraken worden vastgelegd in het studentdossier. Na een schorsing vindt altijd een gesprek met de student plaats, zo nodig samen met de ouders/verzorgers.

4.7 Wie, wat, waar

Bij de servicedesk kun je terecht voor:
Receptionist
De receptionist(e) beantwoordt de telefoon, beantwoordt algemene vragen, ontvangt bezoekers en waarschuwt hulpverleners als het nodig is. Bij de receptie is een EHBO-kist en AED aanwezig. Ook kun je hier je saldo opladen voor het betaald printen.

Facilitaire dienst/conciërges
De conciërges zorgen voor het onderhoud van de gebouwen en terrein, zij houden toezicht op onze veiligheid. Daarnaast onderhouden zij de kopieerapparaten, beheer van kluisjes en duizend dingen meer. Meestal lopen contacten met de conciërges via de docenten, maar als je een keer een conciërge nodig hebt, kun je contact opnemen met de receptie.

ICT-helpdesk
Voor hulp bij problemen met het netwerk of met computerapparatuur is er de ICT-helpdesk. Deze is het gemakkelijkst te bereiken door langs te komen bij de servicebalie in de hal (Contactweg). Op de Factory en de Dintelstraat kun je hiervoor terecht bij de receptie. Je kunt ook online je vraag stellen via Topdesk. Omschrijf je vraag of probleem zo duidelijk mogelijk, dan is een oplossing vaak sneller gevonden.

Bij de Teamassistenten kun je terecht voor vragen over o.a.:

 • dagelijkse gang van zaken op je opleiding
 • verlofaanvragen
 • adreswijzigingen
 • inleveren documenten
 • algemene vragen over DUO

Kantine
Op de Contactweg kun je bij de kantine terecht voor een gevarieerd aanbod van eten en drinken. De kantine is van maandag t/m donderdag geopend van 09.00 tot 15.30 uur en op vrijdag van 09.00 tot 14.00 uur.

Financiële administratie
Eén van de taken van de financiële administratie is het versturen en innen van de rekeningen voor studenten. Voor informatie over deze rekeningen kun je terecht bij de teamassistenten.

Overige ondersteunende diensten
Contact met onderstaande diensten loopt meestal via je studieloopbaanbegeleider of de opleidingsmanager. De ondersteunende diensten zijn:

 • Trajectbureau
  • Instroom
  • Zorg- en Advies Team (ZAT)
  • Decanaat
  • Verzuimbureau
 • Studentenadministratie
 • Examenbureau
 • Roosterbureau
 • Intakebureau
 • Onderwijsontwikkeling en Kwaliteit

5. FINANCIËLE ZAKEN

5.1 Lesgeld

De inning van lesgeld vindt plaats op basis van de inschrijving in het Basisregister Onderwijs (BRON). Deelnemers die op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder zijn en voor een mbo-voltijdopleiding ingeschreven staan bij BRON krijgen in september/oktober 2022 een betalingsverzoek van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) om lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2022-2023 is dat € 1.239,-.

Als u later in het schooljaar begint betaalt u minder lesgeld. Voor informatie hierover zie duo.nl.

5.2 Teruggave lesgeld

Als je je studie in de loop van het schooljaar beëindigt of noodgedwongen onderbreekt en je schrijft je vóór 1 mei uit, dan kun je in een aantal gevallen in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) terugbetaling van het betaalde lesgeld.

Dit geldt bijvoorbeeld als:

 • je tijdens het schooljaar je diploma hebt behaald;
 • je overstapt naar een opleiding waarvoor je wettelijk cursusgeld moet betalen;
 • je niet meer in staat bent de lessen te volgen, bijvoorbeeld doordat je ouders gaan scheiden;
 • je bent zwanger;
 • een naast familielid of je partner ernstig ziek wordt of overlijdt en je daardoor niet meer in staat bent de lessen te volgen;
 • je zelf ernstig ziek wordt.

Je vraagt je verzoek om teruggave van het lesgeld aan met het formulier “verzoek terugbetaling lesgeld”. Dit verzoek moet uiterlijk 31 juli bij DUO binnen zijn. Lesgeld terugkrijgen.

5.3 Prestatiebeurs

Volg je een mbo-opleiding op niveau 1 of 2, dan zijn je basisbeurs en eventuele aanvullende beurzen altijd een gift.
Volg je een mbo-opleiding op niveau 3 of 4, dan worden de basisbeurs en eventuele aanvullende beurzen pas een gift als je je diploma binnen 10 jaar haalt. Dit wordt de ‘prestatiebeurs’ genoemd.
Haal je geen diploma binnen 10 jaar, dan moet je alles terugbetalen; de basisbeurs, de aanvullende beurzen en je studentenreisproduct (OV-kaart). Alleen de aanvullende beurs over de eerste 12 maanden studiefinanciering mag je altijd houden. Voor informatie hierover zie duo.nl.

Aanvragen aanvullende beurs voor mbo-studenten op alle niveaus
Een van de vier studenten met recht op een aanvullende beurs, laat deze liggen. Zorg dat je geen geld misloopt en vraag hem vandaag nog aan als je dat nog niet gedaan hebt. Dan berekent DUO of je er recht op hebt. Aanvragen is gemakkelijk en kan zelfs nog met terugwerkende kracht tot aan het begin van het schooljaar. Alle informatie over de aanvullende beurs vind je op duo.nl/particulier/aanvullende-beurs-of-toelage/ 

5.4 Overige kosten

Op welkombijma.nl vind je bij jouw opleiding de informatie voor de benodigdheden voor de start van het schooljaar. Dit zijn kosten die zijn verbonden aan onderwijsbenodigdheden zoals boeken, materialen, laptops, werkkleding e.d. verschillen per opleiding, kijk voor jouw opleiding op deze site.

5.5 Betalingsregeling

Voor studenten onder de 18 jaar is er een regeling om gebruik te maken van middelen die ter beschikking worden gesteld door Ma en het ministerie van OCW. Wil je hiervoor in aanmerking komen, kijk dan op hier voor de meest actuele informatie.